В

а

ж

л

и

в

о

 
 

РІШЕННЯ

№ 22/4 від 2012-11-22

З метою подальшого удосконалення роботи галузі охорони здоров’я міста Миколаєва, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити галузеву програму розвитку “Охорона здоров’я” м. Миколаєва на 2013-2017 роки (далі – Програма, додається).

2. Визнати міську Програму розвитку охорони здоров’я м. Миколаєва на 2007-2011 роки, затверджену рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.06 № 9/9, такою, що втратила чинність, з 01.01.13.

 

3. Управлінню охорони здоров'я Миколаївської міської ради щороку до 20 січня надавати міській раді інформацію про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства (Волохова), заступника міського голови Сапожнікову М.О.

Міський голова

В.Д. Чайка

Затверджено
рішенням міської ради
від 22 листопада 2012
№ 22/4

Галузева програма розвитку
“Охорона здоров'я” м. Миколаєва
на 2013-2017 роки

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Галузева програма розвитку “Охорона здоров’я” м. Миколаєва на 2013-2017 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я міста Миколаєва.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в місті Миколаєві, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

У новій редакції Бюджетного кодексу України враховані питання, пов’язані з оптимізацією медичних закладів, переходом на трирівневий механізм фінансування сфери охорони здоров'я (далі – СОЗ) і більш раціонального використання наявного фінансування. Структурна реорганізація СОЗ у відповідності до потреб населення у різних видах медичної допомоги та створення мережі закладів первинного рівня відбуватиметься шляхом реорганізації, перепрофілювання частини лікувальних закладів та відкриття нових установ, з метою наближення до місця проживання населення.

Для оптимізації закладів первинної ланки медичної допомоги створено сім центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею сімейних амбулаторій.

Для надання медичної допомоги вторинного рівня в місті збережено структуру лікувальних закладів. Так, мешканців міста обслуговують три міські лікарні загального профілю, лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня, три пологові будинки, дві міські дитячі поліклініки, міській протитуберкульозний диспансер.

Також для надання екстреної медичної допомоги в місті працює станція швидкої медичної допомоги.

Стоматологічну допомогу населенню надає міська стоматологічна поліклініка.

У роботу закладів охорони здоров'я міста впроваджуються нові медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі даних наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я міста використовуються затверджені Міністерством охорони здоров’я України стандарти, протоколи щодо діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хвороб.

Поступово вирішується питання створення єдиного медичного простору в місті та області.

2.  ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МІСТА

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку.

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. Метою нової політики має бути поліпшення здоров’я, підвищення рівня благополуччя населення, скорочення нерівності стосовно здоров’я і забезпечення стійкості систем охорони здоров’я, орієнтованих на людину.

Незадовільний стан здоров'я населення міста характеризується від'ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб.

Загальна смертність населення міста складає 11,03 на тисячу населення. Високим є рівень смертності осіб працездатного віку, який складає 293 на сто тисяч населення. Середня тривалість життя чоловіків в місті дорівнює 65 років.

У структурі смертності та захворюваності дорослого населення міста переважають хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми і отруєння та інфекційні захворювання. Серцево-судинні захворювання, серед яких найбільш поширеною є ішемічна хвороба серця (ІХС) – основна причина смертності пацієнтів середнього та похилого віку. При цьому – ІХС залишається на першому місці, а церебро-васкулярні на четвертому місці. Ці хвороби дуже тісно пов’язані з артеріальною гіпертензією – одним з найпоширеніших хронічних захворювань людини, що в два-три рази збільшує ризик розвитку майже всіх атеросклеротичних серцево-судинних ускладнень. Таким чином, основними медико-соціальними проблемами є: зростання захворюваності та поширюваності найбільш соціально значущих хвороб системи кровообігу: атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ІХС; значна первинна інвалідизація; висока смертність хворих працездатного віку; зменшення тривалості життя населення.

Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо.

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнокуріння, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед  осіб молодого віку.

Система охорони здоров'я не задовольняє у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Попередні реформи у сфері охорони здоров'я не дали бажаного результату у зв'язку з тим, що мали непослідовний, переважно фрагментарний характер, в цілому не змінюючи застарілу з часів планової економіки систему надання медичної допомоги, що не дозволило адаптувати її до ринкових відносин в національній економіці.

Ситуація, що склалася внаслідок наведених причин, є реальною загрозою виникнення незворотних процесів у стані фізичного та психічного здоров'я населення країни і, як наслідок – може негативно позначитися на соціально-економічному, політичному, духовному розвитку української нації в цілому, що створює загрозу національним інтересам держави.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення;

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

- забезпечення надання населенню міста якісної, доступної та ефективної первинної медичної допомоги за місцем проживання;

- забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я населення та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання;

- забезпечення максимально сприятливих умов для збереження основних демографічних показників (зниження смертності, у тому числі малюкової, підвищення народжуваності та природного приросту населення);

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- активізувати профілактичний напрям дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

- залишити пріоритетними напрямками надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку;

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;

- соціальних захист працівників закладів охорони здоров’я.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Джерелом фінансування є місцевий бюджет, державний бюджет, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання Програми, інших джерел.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 грудня надає інформацію постійній комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства.

7. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

Додаток 1. Паспорт галузевої програми розвитку “Охорона здоров'я” м. Миколаєва на 2013-2017 роки.

Додаток 2. Завдання та заходи галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2013-2017 роки.

Додаток 3. Проведення капітального ремонту та реконструкції споруд та об'єктів, що належать до закладів охорони здоров'я міста, у 2013-2017 роках.

Додаток 4. Очікувані результати і ефективність галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2013-2017 роки.

___________________________________________________

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
галузевої програми розвитку
"Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2013-2017 роки

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _____.

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради .

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

5. Співвиконавці: заклади охорони здоров'я міста.

6. Термін: 2013-2017 роки.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками (тис. грн.)

2013

2014

2015

2016

2017

Кошти міського бюджету

2079031,99

374416,99

392927,00

413126,00

436686,00

461876,00

Інші джерела фінансування

106569,00

23706,00

19319,00

20322,00

21198,00

22024,00

Кошти державного бюджету

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього

2285600,99

498122,99

412246,00

433448,00

457884,00

483900,00

Примітка. Обсяги фінансування можуть корегуватись в межах бюджетного періоду без внесення змін до даного додатка.

Додаток 2
до Програми

Завдання та заходи галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2013-2017 роки

Найменування завдання і заходу

Строк виконання заходу (рік)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуванні результати

Джерела фінансування

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Завдання І. Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги за місцем проживання

   

Всього

54216,00

57359,00

60536,00

64696,00

68886,00

 

Кошти міського бюджету

52216,00

55259,00

58336,00

62396,00

66486,00

Інші джерела фінансування

2000,00

2100,00

2200,00

2300,00

2400,00

Забезпечити функціонування ЦПСМД з мережею сімейних амбулаторій, максимально наближених до населення району обслуговування, з забезпеченням оснащення відповідно до табелів оснащення

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

52000,00

55100,00

58200,00

62300,00

66400,00

Зниження рівня загальної захворюваності населення

Кошти міського бюджету

50000,00

53000,00

56000,00

60000,00

64000,00

Інші джерела фінансування

2000,00

2100,00

2200,00

2300,00

2400,00

Впровадити механізми керованого надання пацієнтам стаціонарної та амбулаторної  допомоги за направленнями лікаря загальної практики/сімейного лікаря (дільничного лікаря), удосконалити систему оплати праці медичних працівників первинної ланки, впровадити медичні стандарти, засновані на принципах доказової медицини, забезпечити інформаційну підтримку її розвитку

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,

ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності населення

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Покращити якість надання медичної допомоги здоровим вагітним лікарями загальної практики-сімейними лікарями шляхом запровадження тренінгів з питань спостереження за здоровими вагітними, у тому числі диспансерного,  забезпечити довгостроковий моніторинг здоров’я жінок з груп ризику з репродуктивного здоров’я

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження показника малюкової смертності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

З метою підвищення престижності та мотивації медичних працівників загальної практики-сімейної медицини продовжувати роботу із забезпечення житлом та безоплатній проїзд в міському транспорті даній категорії медичних працівників, використовувати стимулюючі доплати для медичних працівників закладів первинного рівня в залежності від обсягу профілактичної роботи 

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради , ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

660,00

663,00

700,00

740,00

780,00

Підвищення показника забезпечення лікарями та медичними сестрами загальної практики-сімейної медицини

Кошти міського бюджету

660,00

663,00

700,00

740,00

780,00

Інші джерела фінансування

         

Підготувати до 2017 року 200 лікарів та 540 медичних сестер загальної практики — сімейної медицини  шляхом дистанційної підготовки та безперервного професійного розвитку фахівців

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

856,00

856,00

856,00

856,00

856,00

Підвищення показника забезпечення лікарями та медичними сестрами загальної практики – сімейної медицини

Кошти міського бюджету

856,00

856,00

856,00

856,00

856,00

Інші джерела фінансування

         

Забезпечити організацію проведення диспансеризації населення відповідно до вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів у цій сфері та опрацювати питання щодо розробки та впровадження нових ефективних підходів і методів її здійснення 

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Забезпечення молочними сумішами та продуктами дитячого харчування, безкоштовним лікувальним харчуванням (молочними сумішами, сухими, консервованими та ін. спеціалізованими продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей; дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; адаптованими сумішами - замінниками грудного молока, дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

700,00

740,00

780,00

800,00

850,00

Зниження рівня захворюваності дитячого населення

Кошти міського бюджету

700,00

740,00

780,00

800,00

850,00

Інші джерела фінансування

         

Підвищити ефективність вторинної профілактики неінфекційних захворювань 

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ЦПСМД №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Завдання ІІ. Надання дорослому та дитячому населенню міста необхідної  стаціонарної та амбулаторної  допомоги

2013-2017

 

Всього

64200,00

68336,00

73362,00

78288,00

83414,00

 

Кошти міського бюджету

56080,00

59715,00

64240,00

68765,00

73290,00

Інші джерела фінансування

8120,00

8621,00

9122,00

9523,00

10124,00

Забезпечити рівний доступ мешканців міста до високоякісних профілактичних та лікувально-консультаційних медичних послуг

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

14000,00

15300,00

16500,00

17700,00

19000,00

Зниження рівня загальної захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

10000,00

11000,00

12000,00

13000,00

14000,00

Інші джерела фінансування

4000,00

4300,00

4500,00

4700,00

5000,00

Створити належні умови для безпечного материнства і пологів  шляхом розширення профілактичних та лікувально-діагностичних технологій, запровадження інформативних скринінгових програм ранньої діагностики гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду; забезпечити покращання якості надання медичної допомоги жінкам з акушерською та екстрагенітальною патологією шляхом своєчасного виявлення факторів ризику акушерської та екстрагенітальної патології у вагітних,  впровадження довгострокового моніторингу здоров’я жінок з груп підвищеного ризику та системи мультидисциплінарної медичної допомоги вагітним, безоплатного забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, у яких вагітність та пологи становлять загрозу  життю; знизити частоту перинатальних захворювань шляхом забезпечення  системи заходів пре- і постнатальної діагностики, запровадження уніфікованої програми пренатальної діагностики, диспансеризації та прогнозування стану плода і новонародженого з вітальними аномаліями, зниження питомої ваги ускладнень під час вагітності та пологів за рахунок заходів профілактики кровотеч в пологах

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,  пологові будинки №№1, 2, 3

Всього

9000,00

10200,00

11500,00

12700,00

14000,00

Підвищення рівня партнерських пологів, збільшення частки дітей народжених в “Лікарнях, доброзичливих до дитини”

Кошти міського бюджету

5000,00

6000,00

7000,00

8000,00

9000,00

Інші джерела фінансування

4000,00

4200,00

4500,00

4700,00

5000,00

Впровадити систему заходів з підтримки грудного вигодовування дітей відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я

 

Пологові будинки №№1, 2, 3

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зменшення захворюваності дитячого населення

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Впровадити сучасні системи раннього виявлення, лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, злоякісних новоутворень, цукрового діабету і захворювань органів дихання

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Забезпечити потребу у лікарях за пріоритетними напрямами; здійснювати контроль за своєчасною післядипломною підготовкою (спеціалізацією) медичних працівників та  забезпечити підвищення їхньої кваліфікації з урахуванням стандартів надання медичної допомоги при найбільш поширених неінфекційних захворюваннях

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

100,00

106,00

112,00

118,00

124,00

Зниження рівня загальної захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Інші джерела фінансування

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

Забезпечити безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами пільгового контингенту громадян

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради , міська стоматологічна поліклініка, КП "Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки №1", КП"Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки №2", КП"Стоматологія №3"

Всього

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Збільшення відсотка забезпечення пільгової категорії населення безоплатним зубопротезу-ванням

Кошти міського бюджету

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Інші джерела фінансування

         

Відшкодовувати вартість проїзду хворих, які направляються на консультації та стаціонарне лікування до медичних та спеціалізованих закладів, центрів, НДІ відповідно до законодавства

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, КУ Миколаївської міської ради "МІА центр медичної статистики"

Всього

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

Зниження показника смертності

Кошти міського бюджету

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

Інші джерела фінансування

         

Забезпечити лікувальні заклади вакциною та термоіндикаторним картками для забезпечення заходів з імунопрофілактики, з урахуванням централізованого постачання з МОЗ України

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Забезпечення лікувальних заклади медикаментами та виробами медичного призначення (тест-системи) в першу чергу для: скринінгу на фенілкетонурію та гіпотиреоз; відділень для хворих з порушеннями ритму серця, лікування термінальних стадій серцево-легеневої недостатності, діагностичної церебральної ангіографії та лікування хворих з судинно-мозковими захворюваннями; вироби медичного призначення (у тому числі ендопротези) для лікування хворих з травмами; хворих на нефрологічні захворювання; витратні матеріали, реактиви лабораторної служби;  витратні матеріали до біохімічних аналізаторів, для визначення глікозильованого гемоглобіна, мікроальбумінурії, для постійного моніторингу глюкози крові та витратні матеріали до них,  витратні матеріали для закладів охорони здоров’я, лікарські засоби для інгаляційної анестезії, з урахуванням централізованого постачання з МОЗ України

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради , міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

20000,00

21000,00

22000,00

23000,00

24000,00

Зниження рівня загальної захворюваності

Кошти міського бюджету

20000,00

21000,00

22000,00

23000,00

24000,00

Інші джерела фінансування

         

Впровадити Єдину інформаційно-аналітичну систему сфери охорони здоров’я міста шляхом запровадження систем електронного документообігу, “електронної черги”, “електронного рецепта”, електронних реєстрів пацієнтів, у тому числі хворих на хвороби системи кровообігу, онкологічні захворювання, цукровий діабет, бронхообструктивні хвороби, психічні розлади, ревматоїдні захворювання тощо; реєстрів закладів охорони здоров’я, медичних та фармацевтичних кадрів, медичних бланків суворого обліку; реалізувати принцип “єдиного вікна”

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка, КУ ММР "МІА центр медичної статистики"

Всього

500,00

520,00

530,00

540,00

550,00

Покращання рейтингових показників стану здоров'я населення

Кошти міського бюджету

400,00

420,00

430,00

440,00

450,00

Інші джерела фінансування

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Покращити доступність стаціонарної та амбулаторної  допомоги для дітей, учнів та студентів міста у дитячих поліклініках, «клініках, дружніх до молоді»,  «лікарнях, доброзичливих до дитини», забезпечення наступності в їх роботі, розробки і впровадження електронного паспорта здоров’я

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1,2,3, міські дитячі поліклініки №№3,4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження показників захворюваності та смертності дитячого населення

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Здійснювати заходи щодо профілактики дитячої інвалідності й поліпшення організації медичної допомоги шляхом забезпечення їм рівного доступу до надання медичної допомоги, незалежно від місця проживання та соціального статусу

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради , міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження показників захворюваності та смертності дитячого населення

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Удосконалити профілактичні та протиепідемічні заходи шляхом  своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення, у т.ч. дітей,  згідно з календарем щеплень та за епідемічними показаннями, проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику, елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи, щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику, здійснення моніторингу випадків побічної дії, моніторингу стану популяційного імунітету; налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань; організації  діагностики післявакцинальних ускладнень

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради , міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження показників захворюваності 

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Поліпшення епідемічної ситуації, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,  міський протитуберкульозний диспансер

Всього

5800,00

6100,00

6500,00

6900,00

7300,00

Зниження рівня випадків туберкульозу у занедбаних стадіях

Кошти міського бюджету

5800,00

6100,00

6500,00

6900,00

7300,00

Інші джерела фінансування

         

Удосконалити надання кардіологічної допомоги шляхом відновлення і зміцнення підрозділів стаціонарної та амбулаторної  допомоги кардіологічним хворим; онкологічної допомоги на основі створення мережі онкологічних кабінетів, кабінетів патології шийки

матки; ендокринологічної допомоги завдяки організації шкіл соціальної адаптації та психологічної підтримки людей з цукровим діабетом та травматологічної служби на основі створення центрів травми на базі ортопедо-травматологічних відділень; стоматологічної допомоги; гастроентерологічної допомоги в залежності від рівня її надання, запровадження ефективної

моделі системи диспансеризації; нефрологічної допомоги, патології сечостатевої системи, відділення інтенсивної нефрології; медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит на основі організації амбулаторних кабінетів біологічної та базисної терапії

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження показників смертності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Удосконалити своєчасне виявлення, контроль чинників ризику та ранню діагностику хвороб системи кровообігу (артеріальної гіпертензії, інфаркту міокарда, мозкового інсульту), онкологічних та онкогематологічних, ендокринних захворювань (цукрового діабету, хвороб щитоподібної залози, йоддефіцитних станів), хвороб органів травлення, нефрологічних, ревматоїдних захворювань, хвороб органу зору, порушень слуху

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1 ,3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Здійснювати моніторинг захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, онкологічні захворювання, інші хронічні неінфекційні хвороби, впровадити скринінгові програми для раннього виявлення передпухлинних захворювань, злоякісних новоутворень, гіпотиреозу, вірусних гепатитів В і С, хвороб сечостатевої системи, професійних захворювань, офтальмологічний скринінг, скринінгові обстеження осіб з ризиком захворювання на цукровий діабет, вагітних жінок на захворювання щитоподібної залози тощо

2013-2017

Управління охорони здоров'я, міські лікарні №№1,3,4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1,2,3, міські дитячі поліклініки №№3,4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

у межах кошторисних призначень на поточний рік

Зниження рівня загальної захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

         

Інші джерела фінансування

         

Забезпечити електронні інформаційно-аналітичні системи для здійснення трансферу новітніх медичних технологій, диспетчеризації та моніторінгу надання медичної допомоги, маршрутизації пацієнтів у закладах охорони здоров'я; збір, обробка та аналіз статистичних даних діяльності лікувальних закладів міста

2013-2017

КУ ММР "МІА центр медичної статистики"

Всього

1800,00

1900,00

2000,00

2100,00

2200,00

Покращання рейтингових показників стану здоров'я населення

Кошти міського бюджету

1800,00

1900,00

2000,00

2100,00

2200,00

Інші джерела фінансування

         

Завдання  ІІІ.  Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я міста з поетапним оновленням матеріально-технічної бази

2013-2017

 

Всього

387851,99

296009,31

309550,00

327025,00

346475,00

 

Кошти міського бюджету

282851,99

291009,31

304550,00

322025,00

341475,00

Інші джерела фінансування

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

Кошти державного бюджету

100000,00

       

Забезпечити  лікувальні заклади міста видатками на обов’язкові виплати працівникам галузі відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, оплату енергоносіїв та послуг зв’язку

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

264800,00

280400,00

297000,00

314525,00

333100,00

Покращання рівня надання медичної допомоги

Кошти міського бюджету

264800,00

280400,00

297000,00

314525,00

333100,00

Інші джерела фінансування

         

Провести капітальні ремонти та реконструкцію споруд та об'єктів, що належать до закладів охорони здоров'я міста (відповідно до додатку 3 до Програми)

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка, КУ Миколаївської міської ради "МІА центр медичної статистики"

Всього

18706,99

10852,00

7550,0

6375,00

5500,00

Покращання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста

Кошти міського бюджету

10120,99

6553,00

3550,00

2000,00

1000,00

Інші джерела фінансування

8586,00

4299,00

4000,00

4375,00

4500,00

Забезпечити медичною технікою та діагностичним обладнанням  заклади охорони здоров'я відповідно до табелів оснащення

2013-2017

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня №2, пологові будинки №№1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка

Всього

106000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

Покращання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста

Кошти міського бюджету

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Інші джерела фінансування

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

Кошти державного бюджету

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього по завданнях

Всього

498122,99

412246,00

433448,00

457884,00

483900,00

 

Кошти міського бюджету

374416,99

392927,00

413126,00

436686,00

461876,00

 

Інші джерела фінансування

23706,00

19319,00

20322,00

21198,00

22024,00

 

Кошти державного бюджету

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Додаток 2
до Програми

Проведення капітального ремонту та реконструкції споруд та об'єктів,

що належать до закладів охорони здоров'я міста, у 2013-2017 роках

Проведення капітального ремонту та реконструкції споруд та об'єктів,

що належать до закладів охорони здоров'я міста, у 2013-2017 роках

Найменування об'єкта та його місцезнаходження

Кошторисна вартість об’єкта, (тис. грн.)

Обсяг фінансування у 2013 році

(тис. грн.)

Обсяг фінансування у 2014 році

(тис. грн.)

Обсяг фінансування у 2015 році

(тис. грн.)

Обсяг фінансування у 2016 році

(тис. грн.)

Обсяг фінансування у 2017 році

(тис. грн.)

Частка комунальної власності у майні, %

Вид проектно-кошторисної документації, ким і коли затверджена

Проектна потужність у відповідних-одиницях

 (ліжко-місць)

За рахунок міського бюджету

Інші джерела

За рахунок міського бюджету

Інші джерела

За рахунок міського бюджету

Інші джерела

За рахунок міського бюджету

Інші джерела

За рахунок міського бюджету

Інші джерела

1

2

3

 

4

 

5

6

   

7

8

 

9

10

11

1

Капітальний ремонт реанімаційного блоку інфарктного відділення міської лікарні №1

1303,30

1303,30

                 

100

техпроект Миколаїв-держбуд

експертиза  05.05.10

6

2

Капітальний ремонт будівлі  міської поліклініки №5 для приведення протипожежного стану до норм діючих стандартів

1246,00

 

1246,00

               

100

дефектний акт, кошторис

450

3

Капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії міської поліклініки №2 по вул. 11 Поздовжній, 45

2345,00

1000,00

 

1345,00

             

100

дефектний акт, кошторис

 

4

Реконструкція існуючої будівлі  сімейної амбулаторії міської поліклініки №4 за адресою:

м. Миколаїв, пров. Герцена, 2

2100,00

2100,00

                 

100

дефектний акт, кошторис

 

5

Капітальний ремонт приміщень гінекологічного відділення та жіночої консультації пологового будинку №3

9875,00

 

2000,00

 

2000,00

 

3000,00

 

2875,00

   

100

дефектний акт, кошторис

 

6

Забезпечення автономним безперебійним електроживленням пологового будинку № 3, лікарні швидкої медичної допомоги

1500,00

 

500,00

500,00

 

500,00

         

100

дефектний акт, кошторис

140,

410

7

Капітальний ремонт електромереж  першого поверху та підвалу пологового будинку №2

300,00

       

300,00

         

100

дефектний акт, кошторис

110

8

Капітальний ремонт системи  водопостачання та водовідведення  полового будинку  

№2

2000,00

                 

2000,00

100

дефектний акт, кошторис

110

9

Заміна дерев'яних вікон на металопластикові зі склопакетів у міській дитячій лікарні №2 (вул. Рюміна, 5)

299,00

     

299,00

           

100

дефектний акт, кошторис

225

10

Заміна ліфта  у  міській лікарні №4

250,00

 

250,00

               

100

дефектний акт, кошторис

205

11

Заміна ліфта у міській лікарні №1 по вул. Володарського, 4

300,00

 

300,00

               

100

дефектний акт, кошторис

320

12

Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки №3

300,00

   

300,00

             

100

дефектний акт, кошторис

320

13

Капітальний ремонт стіни та сходів у міській лікарні №4

250,00

       

250,00

         

100

дефектний акт

 

14

Капітальний ремонт дитячої лікарні №2

2000,00

     

1000,00

 

1000,00

       

100

дефектний акт, кошторис

225

15

Реконструкція клініки "Дружня до молоді" міської дитячої поліклініки №4

3800,00

 

1500,00

800,00

1000,00

500,00

         

100

дефектний акт, кошторис

75

16

Реконструкція приміщення поліклінічного відділення міської лікарні №1

3000,00

       

1000,00

 

1000,00

 

1000,00

 

100

дефектний акт, кошторис

320

17

Капітальний ремонт системи опалення міської поліклініки №1  з улаштуванням обліку енергопостачання (вул. Фрунзе, 58)

300,00

 

300,00

               

100

дефектний акт, кошторис

264

18

Капітальний ремонт приміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №2, пр. Жовтневий,8-а

1000,00

1000,00

                 

100

дефектний акт, кошторис

375

19

Капітальний ремонт лабораторії міського тубдиспансеру

1500,00

             

1500,00

   

100

дефектний акт, кошторис

145

20

Капітальний ремонт овочесховища, даху,  водопровідної та каналізаційної систем міської лікарні №3

1000,00

                 

1000,00

100

дефектний акт, кошторис

400

21

Придбання приміщень для влаштування сімейних амбулаторій у мкр. Намив (2 амбулаторії), мкр. Північний, сел. Ялти

4000,00

1000,00

 

1000,00

 

1000,00

 

1000,00

     

100

дефектний акт, кошторис

264

22

Реконструкція приміщення моргу міської лікарні №1

1500,00

                 

1500,00

100

дефектний акт, кошторис

 

23

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії міської поліклініки №5 по пр. Леніна, 135

2098,00

500,00

500,00

1098,00

             

100

дефектний акт, кошторис

 

24

Реконструкція приміщень по вул.. Васляєва, 37 а для розміщення сімейної амбулаторії

1119,99

1119,69

                 

100

дефектний акт, кошторис

120 відві

ду-вань в зміну

25

Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою пров. Кобера, 15а, під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентген кабінету

2098,0

2098,0

                 

100

дефектний акт, кошторис

120 відві

ду-вань в зміну

26

Реконструкція наявних приміщень сімейної амбулаторії по вул. Чкалова, 93

2500,00

0

999,00

1510,00

             

100

дефектний акт, кошторис

120 відві

ду

вань в зміну

27

Капітальний ремонт даху, системи водопостачання та опалення п’ятиповерхової будівлі гінекологічного відділення  пологового будинку №1 по вул. Малій Морській, 7

1000,00

 

1000,00

               

100

дефектний акт, кошторис

 
 

Разом

48983,99

10120,99

8586,00

6553,00

4299,00

3550,00

4000,00

2000,00

4375,00

1000,00

4500,00

     

Додаток 4
до Програми

Очікувані результати і ефективність галузевої програми розвитку

“Охорона здоров'я” м. Миколаєва на 2013-2017 роки

Найменування показника

Базові показники (міський та середній по Україні)

2013

2014

2015

2016

2017

Показник затрат

Кількість Центрів ПМСД по місту Миколаєву, од.

7

7

7

7

7

Підвищення показника забезпечення лікарями загальної практики-сімейними лікарями на 100 тис. населення

2011 р. м. Миколаїв:

3,6

10,5

22,5

34,6

46,7

56,3

Підвищення показника забезпечення медичними сестрами загальної практики-сімейної медицини на 100 тис. населення

2011 р. м. Миколаїв:

6,6

21,0

45,0

69,2

93,4

112,6

Підвищення відсотка забезпеченості медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення, %

30

35

40

45

50

55

Показник продукту

Частка дітей, народжених в «лікарнях, доброзичливих до дитини»

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Кількість прийнятих пологів, од

2011 р. м. Миколаїв - 5268

5300

5400

5500

5600

5700

Показники ефективності

Збільшення частки населення, охопленого обслуговуванням лікарем загальної практики-сімейної медицини, %

2011 р. м. Миколаїв – 9,6

18,7

37,0

55,2

73,3

91,4

Підвищення рівня партнерських пологів

2011 р. – 68%

69%

70%

71%

72%

73%

Показники якості

Зниження рівня загальної захворюваності, на 100 тис. населення

74840

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Зниження рівня дорічної летальності хворих, відсоток кількості осіб, що вперше захворіли ( за даними

канцер-реєстру), %

23,0

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

Зниження рівня випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, відсоток кількості осіб, що вперше захворіли, %

2,8

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Зниження показника малюкової смертності на 1 тис. народжених дітей, %о

9,0

8,5

8,0

7,5

7,5

7,0

Підвищення показника народжуваності на 1 тис. населення

2011 р. м. Миколаїв –

9,81,

по Україні – 10,5

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

Підвищення середньої очікуваної тривалості життя до 72 років

70 років

71,5

72

72

72

72

Охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90 - 95 %

2011 р. м. Миколаїв -

54,8%

65%

75%

85%

95%

95%

Підтвердити статус території, вільної від поліомієліту, %

95

95

95

95

95

95

 

Завантажити (.doc)

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com