В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Державна статистика базується на Законі України № 2614-ХІІ від 17.09.1992р., яка регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.
Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України  № 2614-ХІІ від 17.09.1992р. із  змінами та доповненнями, інші  закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Державний комітет статистики України (Держкомстат України), (Указ Президента України №734/97 від 29.07.1997р. «Про утворення Державного комітету статистики України» , Указ Президента України № 60/2004 від 19.01.2004р. «Про Державний комітет статистики»)  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, забезпечує реалізацію державної політики у галузі статистики. Держкомстат України в своїй діяльності керується Конституцією України (254к /96-ВР), Законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держкомстат України організовує  виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції,розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. Територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані  Держкомстату України.  
Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики відповідно до завдань, віднесених до її компетенції, на засадах  професійної незалежності та самостійності. 
Статистична інформація отримується на підставі проведених статистичних спостережень, опрацьовується ї подається у формалізованому вигляді до загальноприйнятих принципів та методології. Для складання статистичної інформації використовуються  такі джерела інформації:
- первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;
- адміністративні дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
інших  юридичних осіб;
- дані банківської і фінансової статистики,статистики платіжного балансу тощо;
- статистичну інформацію міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;
- оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних.
Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно.
Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей країни. Основні положення  статистичної методології підлягають опублікуванню.
Статистична методологія є основою для складання звітно-статистичної документації та проведення статистичних спостережень.
Звітно-статистична документація включає в себе програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджуються органами державної статистики, а також класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації. Звітно-статистична документація може видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікації.
Статистичні спостереження  проводяться органами державної статистики через збирання статистичної звітності,здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань) та вибіркових обстежень. Статистичні спостереження розділяються на суцільні ( вивчаються всі без винятку одиниці сукупності) та несуцільні ( вивчаються окремі одиниці сукупності). Статистичні спостереження розділяються на державні та інші.   Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується кабінетом Міністрів України. Органи державної статистики забезпечують розроблення, вдосконалення та впровадження систем державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації,  які використовуються для проведення статистичних  спостережень.
Основними завданнями органів державної статистики є:
• реалізація державної політики в галузі статистики;
• збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо  масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;
• забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації;
• розроблення,  удосконалення і впровадження статистичної методології, системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації;
• створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
•  впровадження  новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;
• взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт спрямовані на ефективне використання інформаційних ресурсів;
•  координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних. Органи державної статистики забезпечують доступність, гласність й відкритість статистичної інформації, її джерел та методології складання, а також збереження і захист статистичної інформації.
Єдиний державний реєстр підприємств  і організацій України - автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та осіб, їх філії, відділення, представництва та інші структурні підрозділи,  що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених вище суб’єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень. Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами державної статистики. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри і інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного державного реєстру. Положення про єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується  Кабінетом  Міністрів України.                                                   
Для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї, в органах державної статистики створені спеціальні інформаційні служби, які визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом систематичної публікації її в друкованих виданнях, поширення її засобами масової інформації, безпосередньо її надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам. Статистична інформація, яка передбачена планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, здійснювалась у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України, надається безкоштовно, з дотриманням вимог конфіденційності ( згідно Закону України № 2614-ХІІ від 17.09.1992р). Порядок і умови надання статистичної інформації за запитами встановлюється згідно Закону України « Про інформацію». Не підлягає наданню за запитами статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної  та іншої документації, державних класифікаторів техно-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню.
Міжнародне співробітництво у галузі статистики спрямовується на створення і функціонування державної статистики, яка відповідає потребам держави та суспільства, на підвищення ефективності державної статистичної діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн з питань статистичної методології та практики, а також з метою обміну  досвідом  роботи та інформацією.


Лікар-методист Григорьєва  Наталія  Володимирівна
КУ МІАЦ МС, Відділ аналітичної обробки інформації

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com