В

а

ж

л

и

в

о

Анафилактический шок (АШ) – вид аллергической реакции немедленного типа, возникающей при повторном введении в организм аллергена, характеризующийся быстро развивающимися общими проявлениями: снижением АД, температуры тела, свертываемости крови, расстройством ЦНС, повышением проницаемости сосудов и спазмом гладкомышечных органов.
АШ может развиться при введении в организм любого лекарственного препарата. На частоту и время развития АШ влияет путь введения аллергена в организм. При парентеральном введении он наблюдается чаще и развивается в течение часа. Однако анафилактический шок может развиться позднее, спустя 1 –3 часа от момента контакта с аллергеном, по мере его всасывания. Частота случаев АШ увеличивается с возрастом. Это связывают с увеличением сенсибилизации по мере воздействия различных агентов. С возрастом он протекает тяжелее, так как компенсаторные возможности организма уменьшаются.
Доза аллергена в развитии шока значения не имеет. 

Детальніше...

  Иммунитет это способ защиты   организма от живых тел и  веществ, несущих на    себе признаки генетически чужеродной информации
                                                                                                                                                                                                                                              Р.В.Петров

 Цитокины – язык иммунокомпетентных клеток.

При возникновении инфекции в организме человека развиваются иммунные реакции со сложными клеточными взаимодействиями. Регуляторами этих взаимодействия являются специальные белковые молекулы – цитокины. На сегодняшний момент изучено уже более 200 различных сигнальных молекул. Особенность их является то, что они сами не могут оказывать никакого воздействия на чужеродные антигены и служат исключительно для передачи информации от одной клетки другим. Без участия цитокинов невозможно развитие нормального иммунного ответа. Давайте рассмотрим в упрощенном варианте, на примере нескольких цитокинов, как иммунная система реагирует на внедрение вируса в организм человека.

Детальніше...

  Пневмонія – запалення легеневої тканини інфекційного походження з переважним ураженням альвеол, з розвитком у них запальної ексудації, а також включенням у запальний процес інтерстиціальної тканини легені.  Для пневмонії характерне інфекційне запалення нижніх дихальних шляхів з обов’язковим ураженням альвеол, яке виявляють клінічно за респіраторною симптоматикою і загальною інфільтрацією раніше не уражених ділянок легеневої тканини, що виявляють при застосуванні променевих методів дослідження(рентгенографія).

Детальніше...

Завантажити

Первинна профілактика

Первинна профілактика спрямована на виявлення та усунення або послаблення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на процес виникнення злоякісної пухлини. Насамперед, це повне усунення або мінімізація контакту з канцерогенами.

При дослідженні основних причин, що формують захворюваність на рак, лідируючу позицію займає неправильне харчування (до 35 %), друге місце належить курінню (до 32 %).

Таким чином, 2/3 випадків раку обумовлені цими факторами. Далі за ступенем убування значущості слідують вірусні інфекції (до 10%), сексуальні фактори (до 7 %), малорухливий спосіб життя (до 5 %) , професійні канцерогени (до 4 %) , алкоголізм (до 3 %), безпосереднє забруднення навколишнього середовища (до 2 %); онкологічно обтяжена спадковість (до 2 %); харчові добавки , ультрафіолет сонця та іонізуюча радіація (до 1%). Невідомими причинами обумовлені близько 5 % випадків раку.

Детальніше...

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради доводить до Вашого відома, що на сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення розміщена «Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг та вагових коефіцієнтів U-DRG груп в закладах охорони здоров’я України».

Детальніше...

Введение

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) атеросклеротической природы, в первую очередь ишемическая болезнь сердца (ИБС), в настоящее время представляют важнейшую медико-социальную проблему, являясь ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире. При этом как минимум 75% случаев сердечно-­сосудистой смерти (ССС) приходятся на страны с низким и средним уровнем доходов. В Украине заболеваемость и смертность вследствие ССЗ в 1,5–2 раза выше, чем в экономически развитых странах Европы и Северной Америки. Основными причинами утраты

Детальніше...

ПРИНЦИПИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З АНЕМІЯМИ

Анемія — це патологічний стан, що характеризується зменшен­ням кількості еритроцитів і (або) вмісту гемоглобіну в одиниці об'є­му крові.

Клінічні прояви анемій залежать від п'яти основних факторів:

• ступеня зниження кісневотранспортної функції крові;

• ступеня зміни загального об'єму крові;

• часу, за який розвиваються ці два фактори;

• проявів основного захворювання, що призводить до розвит­ку анемії;

• здатності серцево-судинної і дихальної систем компенсува­ти анемію.

Вирішальним фактором у розвитку симптомів анемії є зміна активності тканинних ферментів, а не величини гемоглобіну.

Різноманітні клініко-гематологічні прояви анемій можна розді­лити на дві основні групи:

• симптоми, виникнення яких пов'язано з гіпоксією (так званні неспецифічні симптоми);

• симптоми, характерні тільки для певного виду анемії.

 

Детальніше...

Актуальность проблемы

Успехи в борьбе с инфекционными болезнями, достигнутые в середине XX ст., породили иллюзию скорой их ликвидации. Однако в последующие десятилетия было опровергнуто это заблуждение, и показа­но, что инфекционные болезни по-прежнему наносят огромный экономиче­ский ущерб обществу, не только не уступая свои позиции, а, наоборот, перейдя в на­ступление. Во всех странах мира, неза­висимо от уровня экономического разви­тия, отмечен рост заболеваемости инфек­ционными болезнями, регистрируют эпидемии. Конец XX — начало XXI ст. ха­рактеризуются появлением ряда новых для человека возбудителей вирусных инфек­ционных болезней, в частности вирусов птичьего гриппа A (H5N1) (1997), A (H9N2) (1999), A(H7N7) (2003), A (H7N3) (2004), A (H7N9), A (H10N8) (2013), вируса панде­мического гриппа А(Н1N1) pdm09 (2009), коронавирусов — возбудителей тяжелого острого респираторного синдрома (severe acute respiratory syndrome — SARS) (2002) и ближневосточного респираторного синд­рома (Middle East respiratory syndrome — MERS)(2012) и др..

Детальніше...

В ноябре 2014 года состоялось заседание областного физиотерапевтического общества. Тема заседания «Реабилитация больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата». Большой интерес вызвали сообщения городского физиотерапевта Величко К.В. на тему «Реабилитация больных с переломами трубчатых костей», врача физиотерапевта городской больницы № 3 Тимофейчука В.В. «Остеопороз».

Детальніше...


Департамент медичної допомоги МОЗ України направляє до відома та використання у роботі Інформаційний лист щодо застосування на практиці сiмейними лiкарями, лiкарями-офтальмологами, лiкарями-педіатрамита батьками дітей - «Тесту червоного рефлексу» з метою раннього виялення патологiї органу зору у дiтей.

Завантажити (.doc)


Главный «виновник» развития желтухи - пигмент билирубин. Ученые могут назвать более 50 причин, вызывающих желтуху. От того, чем именно вызвано повышение уровня билирубина в организме, зависит ее вид. При критических уровня билирубина могут возникнуть опасные осложнения, которые пагубно отразятся на деятельности центральной нервной системы ребенка.

Детальніше...


Геморрагический шок развивается в результате острой кровопотери.
Острая кровопотеря – это внезапное выхождение крови из сосудистого русла. Основными клиническими симптомами возникшего при этом уменьшения ОЦК (гиповолемии) являются бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек, тахикардия и артериальная гипотония. Причиной острой кровопотери могут быть травма, спонтанное кровотечение, операция. Большое значение имеют скорость и объём кровопотери. При медленной потере даже больших объёмов крови (1000-1500 мл) успевают включиться компенсаторные механизмы, гемодинамические нарушения возникают постепенно и бывают не очень серьёзными. Напротив, интенсивное кровотечение с потерей меньшего объёма крови приводит к резким гемодинамическим нарушениям и, как следствие, к гемморрагическому шоку. Выделяют следующие стадии гемморрагического шока:

Детальніше...


Поняття «вазоренальна гіпертензія» об’єднує всі випадки стійкої артеріальної гіпертонії, в основі яких лежить той чи інший варіант пошкодження ниркової артерії або її гілок, на відміну від паренхіматозної нефрогенної гіпертензії,де первинне пошкодження ниркової паренхіми і сечовивідних шляхів.

Детальніше...


Информаційні листи про нововведення в системі охорони здоров'я

Випуск з проблеми"Педіатрія"

Підстава: Рішення ПК "Педіатрія"

Протокол № 7 від 28.12.2011 р.

 

Детальніше...


В  інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 ("Звіт лікувально - профілактичного закладу ") ,затвердженої наказом МОЗУ № 378- 10.07.2007р, дуже лаконічно дано тлумачення по заповненню п.4 табл.3500 "операції, проведені з використанням ендоскопічної апаратури". Тому необхідно вказати, яка апаратура вважається ендоскопічною.

Більш доцільно висвітлюється діяльність ендоскопічного відділення (табл.4118,4119) - цільове призначення апаратури та її кількість, навантаження кожного апарату, діапазон лікувально-діагностичної роботи.

Детальніше...


С приходом дождливой и холодной осени к нам приходят и вирусные инфекции, в том числе и грипп. С эпидемией этого заболевания наше общество сталкивается ежегодно.

О том, что такое грипп знает большинство из нас. При этом далеко не все могут сказать, как грипп передается от инфицированного человека к здоровому и почему при контакте с больным вы заразились, а кто-то нет. Давайте попытаемся с этим разобраться. А также еще раз подчеркнем о необходимости обязательного обращения за медицинской помощью в профильные лечебные учреждения в случае настораживающих симптомов заболевания.

Детальніше...


Новим етапом розвитку ендоурології стали розробка і все більш широке застосування лапароскопії та ретроперитонеоскопії для лікування урологічних захворювань. Лапароскопічні і ретроперитонеоскопічні втручання засновані на техніці типових урологічних операцій, але виконуються за принципами малоінвазивної ендохірургіі - за допомогою ендоскопів і "дистанційних" хірургічних інструментів (скальпель, затискач, діссектор, ножиці, коагулятори та ін.) під эндотелевізійним контролем.

До основних переваг подібних операцій перед традиційним відкритим способом відносять: малотравматичність доступу (2-5 отворів діаметром 0,5-1 см), високоякісний збільшений огляд операційного поля, невелику потенційну небезпеку інфекційних та інших ускладнень, значне скорочення термінів післяопераційної реабілітації та ін.

Детальніше...


Епігенетика – дуже захоплююча і та, що швидко розвивається, область наукового дослідження. Вона пояснює, як взаємодіють між собою довкілля і геном, які впливають на ризик розвитку хвороб у людей.
Численні дослідження в цій області підтверджують, що такі фактори, як дієта, фізичні вправи, куріння, гормони можуть змінити регулювання нашого геному ще задовго до народження. Тому погане харчування, куріння матері або стрес є такими, що можуть викликати ожиріння і інші проблеми здоров’я в подальшому житті дитини.
Епігенетика – це механізм, що пояснює, як це відбувається, тому що на епігенетичні маркери можуть впливати такі фактори, як навколишнє середовище і, навіть, поведінка.
Епігенетика дала нове життя ламаркізму, згідно якого характеристики, придбані організмом на протязі життя, можуть передаватися в спадщину.
Ряд факторів довкілля, починаючи з продуктів харчування, до температури і присутності хімічних речовин, можуть вносити зміни в експрессію генів, а ті з них, що ним вдалося проникнути в хроматин зародкової тканини і уникнути репрограмування, теоретично можуть бути передані нашим дітям та онукам.
Прикладом можуть бути спостереження за використанням діетілстильбестролу (ДЕС) – що є аналогом синтетичного естрогена, який використовується для попередження викиднів у вагітних жінок. Використання асоціювалось з підвищеним ризиком розвитку раку  піхви  і молочної залози у дочок  та  раку яєчників у онучок жінок, що приймали ДЕС. Вплив ДЕС викликало метилування генів (мова йде про гени пухлинної супресії). Метилування  – це постійно діючий процес, що піддається лікуванню або може зникнути; при мутації генів – відбувається незворотній процес. При деметилуванні гени активуються в попереднє положення. Погане харчування майбутніх матерів може негативно вплинути на здоров'я їх нащадків, а також викликати у дитини епігенетичні порушення, що призведуть в майбутньому до великого нагромадження жирової тканини.

Вчені з Університету Саутгемптона взяли зразки з пуповини майже 300 дітей на предмет виявлення у них епігенетичних маркерів. Виявилось, що ці маркери присутні у дітей, чиї матері на ранньої стадії вагітності дотримувалися дієти з низьким вмістом цукру і крохмалю. У таких дітей були виявлені  зміни в гені, пов’язаних з діяльністю  вітаміну А, що допомагає розчиняти жири. Діти з цими змінами в майбутньому мали проблеми з вагою: в 6-9 місячному віці діти 25% контрольної групи мали ожиріння. При цьому спосіб життя і спадковість не відігравали ролі, т.б. у худорлявих матерів, що погано харчувались, діти мають нахил до ожиріння. Таким чином, шлях до ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань починається ще до народження дитини. І покращення якості харчування вагітних є профілактикою цих захворювань.

Материнська дієта під час вагітності може впливати на епігеном навіть онуків та правнуків. Деякі вчені вважають, що проблеми зайвої ваги, що склалися зараз як епідемія, можуть частково бути пов’язаними зі способом життя і харчування минулих поколінь (війна, голодування). Незбалансований раціон жінки під час вагітності значно підвищує ризик розвитку раку, діабету, інсульту, серцево-судинних захворювань у їх дітей, онуків і правнуків, навіть якщо вони будуть достатньо харчуватись.
85% усіх хронічних захворювань є результатами нашого способу життя.

Епігенні фактори:

 1. Їжа.
 2. Режим харчування.
 3. Фізична активність.
 4. Рівень стресів.
 5. Шкідливі звички.
 6. Екологічна обстановка.

Харчування – важливий епігенетичний фактор, що впливає на розвиток мозку та поведінки. Дефіцит харчування веде до зменшення об’єму мозку, кількості нейронів, синапсів. Для того, щоб у нас росли здоровими діти, треба пам’ятати, що основа для розвитку мозку закладається в день зачаття дитини.

Внутрішньоутробний білково-калорійний дефіцит і дефіцит визначених нутрієнтів можуть впливати на розвиток мозку у дітей, зокрема:

-         дефіцит йоду веде до незворотних психічних порушень;

-         дефіцит фолієвої кислоти визиває розщілину верхньої губи і піднебіння;

-         дефіцит заліза – впливає на дитячий цикл сну і пробудження;

-         дефіцит цинку знижує швидкість росту, призводить до захворювань шкіри, частим гострим респіраторним вірусним захворюванням;

-         дефіцит вітаміну В6 порушує пам’ять.

Необхідно пропагандувати серед жінок основи раціонального харчування.

Основи харчування вагітних:

–       І половина вагітності: фізіологічно 4-х разове цілодобове харчування, що

включає білок – 110 гр., жир – 75 гр., вуглеводи – 350 гр., 2400-2700 ккал.,

сіль- 10-12 гр. Об’єм рідини складає 2-2,5 літри, вільної води – 1-1,2 літри.

–       ІІ половина вагітності: фізіологічним є 5-6 разове цілодобове

харчування, білок – 120 гр., жир – 85 гр., вуглеводи-400 гр., 2800-3000

ккал, сіль-8 гр. В останні 2 місяці сіль довести до 5 гр.

Кількість мінеральних речовин:

-кальцій – 1500-2000 мг.;

-магній-300-500мг.;

-фосфор-1-1,5гр.;

-калій-3-4гр.;

-натрій-4-6гр.;

-хлор-4-6гр.;

-залізо-18 гр.

Принципи харчування вагітних.

 1. Правильне харчування припускає поміркованість, об’єм порцій не збільшується.
 2. Їжа обов’язково повинна бути свіжою, якісною і різноманітною.
 3. Фрукти і овочі можна вживати в будь-якій кількості.
 4. Перевагу віддавати стравам національної кухні і регіону проживання.
 5. Не приймати їжу рано вранці і за 2 години до сну.
 6. Уважно знайомитись з етикеткою (не вживати продукти з консервантами, барвниками та інше.)
 7. Основний спосіб готування – варка, тушкування.
 8. Виключити рафіновані продукти, страви з екстрактивними речовинами.
 9. Вилучити алкоголь, міцний кофе, чай.

Епігенетична дієта.

Овочі здатні пригнічувати аберації генів: капуста – броколі, цвітна, пекінська; боби сої (не плутати з Г- модифікованою соєю), зелений чай. Досить порції броколі і декілька чашок зеленого чаю – і  можна попередити розвиток багатьох хвороб.

В разі дотримування вагітними жінками режиму дня, правильного харчування, при виключенні шкідливих звичок, покращанні умов  життя і праці можна досягти зниження дитячої захворюваності.

 

 

Підготувала: Раєвська С.О.,
лікар-педіатр МДП №2


Сторінка 3 із 4

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

Joomla templates by Joomlashine